INFORMACJA o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. – dalej RODO − informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Szczegóły tego dotyczące znajdują się  poniżej:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Pani Renata Karolczak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą GLAZ- BUD firma Renata Karolczak w Łodzi, Przybyszewskiego 99A,
  nr NIP 7281250642, nr REGON 471590755, adres e-mail: salon@glaz-bud.com.pl, nr tel. 42 640 23 55,
  42 683 06 16, nr fax. 42 683 06 17, strona internetowa: www.glaz-bud.pl.

 

 1. Za ochronę Państwa danych osobowych odpowiedzialna jest Pani Renata Karolczak, z którą można się kontaktować w sposób wskazany w pkt. 1.

 

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujący sposób:
 2. dane osobowe Klientów korzystających z formularza Zamówienia na stronie GLAZ-BUD OUTLET, jak też dane osób prowadzących następnie korespondencję e-mailową z Administratorem przetwarzane są w celu:
 • zawarcia i wykonania umowy kupna – sprzedaży Produktu – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wykonania przez Administratora obowiązków archiwizowania dokumentów zgodnych
  z przepisami księgowymi i podatkowymi wynikających z zawartych z Klientami umów (art. 5 ust. 1 pkt b RODO, art. 89 RODO),
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie swoich praw (art. 6 ust.1 lit. f RODO),
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji Klientów w trakcie korzystania z platformy GLAZ-BUD OUTLET, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.
 1. Dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie glaz-bud.pl przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony na stronie formularz kontaktowy–
 • w zakresie danych, które są niezbędne do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • w zakresie danych, które nie są niezbędne do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby wysyłającej zapytanie- potencjalnego Klienta lub Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

a nadto w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji Klientów w trakcie korzystania z platformy GLAZ-BUD OUTLET, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. dane osobowe Klientów, którzy zarejestrowali Konto w PROPRIO Sklep przetwarzane są przez Administratora w celu:
 • świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą Konta– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • umożliwienia dokonywania zakupów w GLAZ-BUD OUTLET za pośrednictwem Konta– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie swoich praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji Klientów w trakcie korzystania z platformy GLAZ-BUD OUTLET i sposobu korzystania z Konta, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności
  i świadczonych usług (art. 6 ust.1 lit. f RODO).

 

 1. Państwa dane osobowe udostępnione będą podmiotom obsługującym Administratora na podstawie przepisów obowiązującego prawa bądź jego podwykonawcom. Są to w szczególności: biuro rachunkowe obsługujące Administratora, Urząd Skarbowy, Ministerstwo Finansów, obsługa informatyczna Administratora, firma hostująca pocztę elektroniczną z domeną glaz-bud.pl, bank prowadzący rachunek bankowy Administratora, firma kurierska.

 

 1. Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza teren Polski.

 

 1. Państwa dane przetwarzamy:
 • w przypadku umów kupna- sprzedaży Produktów – przez okres wykonywania umowy z Administratorem,
  a następnie do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tej umowy. Administrator przyjął
  6- letni okres archiwizacji (5 lat, jednak nie krócej niż do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego),
 • w przypadku umów o prowadzenie Konta – przez czas prowadzenia Konta w GLAZ-BUD OULTET,
 • w przypadku danych zawartych w formularzu kontaktowym – przez czas obsługi zapytania
 • w zakresie danych z formularza kontaktowego, które nie są niezbędne do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania wysłanego przez Klienta przez ten formularz- do czasu ewentualnego wycofania zgody Klienta na ich przetwarzanie.

 

 1. Przysługuje Państwu: prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) lub innego właściwego organu nadzorczego.

 

 1. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli to zgoda jest podstawą udostępnienia nam danych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

 

 1. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i wykonanie
  z Państwem umów opisanych w pkt. 3 będzie niemożliwe.

 

 1. Wobec Państwa decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie Państwo poddawany profilowaniu.

Zacznij wpisywać szukaną frazę

Koszyk