POLITYKA PRYWATNOŚCI W GLAZ- BUD OUTLET

www.glaz-bud.pl

 

W związku z korzystaniem przez Klienta z platformy GLAZ-BUD OUTLET, Administrator zbiera dane Klienta w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oferowanych na stronie www.glaz-bud.pl. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Klienta z platformy GLAZ-BUD OUTLET.

 

§ 1 Definicje

 

 1. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1);
 2. Administrator- jednostka, która samodzielnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, którymi administruje;
 3. Dane osobowe– rozumie się przez to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoba, której dane dotyczą”). Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie Identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 4. Dane osobowe zwykłe– rozumie się przez to Dane osobowe, które
  nie są Danymi osobowymi szczególnych kategorii ani Danymi dotyczącymi wyroków i naruszeń prawa;
 5. Dane osobowe szczególnych kategorii- rozumie się przez to Dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne przetwarzane w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby;
 6. Przetwarzanie danych osobowych– rozumie się przez to operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 7. Odbiorca danych osobowych– rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się Dane osobowe, w tym podmiot przetwarzający;
 8. Sprzedawca Renata Karolczak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:
  GLAZ- BUD firma Renata Karolczak
  z siedzibą Administratora: 92- 543 Łódź, ul. St. Czernika 8 m. 45, działalność gospodarcza prowadzona jest pod adresem: 93- 126 Łódź,
  Przybyszewskiego 99A, NIP 7281250642, REGON
  471590755;
 9. Klient– pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną zawierający ze Sprzedawcą umowę kupna – sprzedaży Produktów za pośrednictwem GLAZ-BUD OUTLET;
 10. Polityka Prywatności- niniejsza Polityka prywatności;
 11. GLAZ- BUD OUTLET– platforma internetowa zlokalizowana na stronie internetowej glaz-bud.pl, za pośrednictwem której Klient może zawierać ze Sprzedawcą umowy kupna – sprzedaży Produktów, bez jednoczesnej obecności obu stron umowy;
 12. Produkty – produkty rzeczowe znajdujące się w aktualizowanej ofercie GLAZ- BUD OUTLET, uwidocznione na stronie glaz-bud.pl;
 13. Zamówienie – propozycja zawarcia umowy kupna – sprzedaży Produktów złożona przez Klienta Sprzedawcy za pośrednictwem formularza Zamówienia na stronie GLAZ- BUD OUTLET, na zasadach opisanych w Regulaminie;
 14. Konto– nieodpłatna usługa, dzięki której Klient może założyć w swoje indywidualne Konto na platformie GLAZ-BUD OUTLET;
 15. Zgoda osoby, której dane dotyczą– rozumie się przez to  dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

 

§ 2 Administrator i dane kontaktowe

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Pani Renata Karolczak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: GLAZ- BUD firma Renata Karolczak z siedzibą Administratora: 92- 543 Łódź, ul. St. Czernika 8 m. 45, działalność gospodarcza prowadzona jest pod adresem: 93- 126 Łódź, ul. Przybyszewskiego 99A, NIP 7281250642, REGON 471590755.
 2. Administrator nie wyznaczył inspektowa ochrony danych.
 3. W sprawie ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt z Panią Renatą Karolczak:
 • na adres email: salon@glaz-bud.com.pl
 • na nr tel. 42 683 06 16
 • pisemnie na adres: 93- 126 Łódź, ul. Przybyszewskiego 99A

 

§ 3 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych przez Administratora

 

 1. Składanie Zamówień w GLAZ- BUD OUTLET oraz obsługa poczty e-mailowej celem obsługi Zamówienia

 

 1. Dane osobowe osób korzystających z formularza Zamówienia na GLAZ- BUD OUTLET,
  a następnie prowadzących korespondencję e-mailową z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w celu:
 • zawarcia i wykonania umowy kupna – sprzedaży Produktu, będącą umową zawartą na odległość – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wykonania przez Administratora obowiązków archiwizowania dokumentów zgodnych
  z przepisami księgowymi i podatkowymi wynikających z zawartych z Klientami umów (art. 5 ust. 1 pkt b RODO, art. 89 RODO)
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie swoich praw
  (art. 6 ust. lit. f RODO)
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji Klientów w trakcie korzystania z platformy GLAZ- BUD OUTLET, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Podanie danych jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi Zamówienia przez GLAZ- BUD OUTLET, i obsługi tego Zamówienia. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia i realizacji danej umowy z Klientem.

 

 1. Obsługa zapytań kierowanych za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie glaz-bud.pl

 

 1. Dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie glaz-bud.pl przetwarzane są wyłącznie w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony na stronie formularz kontaktowy.
 • W zakresie danych, które są niezbędne do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy
  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • w zakresie danych, które nie są niezbędne do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby wysyłającej zapytanie- potencjalnego Klienta lub Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji Klientów
  w trakcie korzystania z platformy GLAZ- BUD OUTLET, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Jeżeli osoba korzystająca z formularza kontaktowego umieszcza w formularzach kontaktowych jakiekolwiek dane osobowe innych osób, może to uczynić pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 2. Podanie danych, które są niezbędne do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania zgłoszonego za pośrednictwem formularza kontaktowego. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości skorzystania z tej usługi.
 3. Podanie danych, które nie są niezbędne dla przyjęcia i obsługi zapytania osoba korzystająca z formularza kontaktowego podaje według własnej woli, uprzednio wyrażając zgodę na ich przetwarzanie. Osobie korzystającej z formularza kontaktowego przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli to zgoda jest podstawą udostępnienia danych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody klienta przed jej wycofaniem.

 

 • Rejestracja Konta na stronie GLAZ- BUD OUTLET

 

 1. Dane osobowe Klientów, którzy zarejestrowali Konto, przetwarzane są przez Administratora w celu:
 • świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą Konta– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • umożliwienia dokonywania zakupów w GLAZ- BUD OUTLET za pośrednictwem Konta– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie swoich praw (art. 6 ust. lit. f RODO),
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji Klientów w trakcie korzystania z platformy GLAZ- BUD OUTLET i sposobu korzystania z Konta, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  1. Jeżeli Klient umieszcza w platformie GLAZ- BUD OUTLET jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
  2. Podanie danych jest wymagane w celu założenia Konta w GLAZ- BUD OUTLET, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości świadczenia tej usługi.

 

§ 4 Okres przetwarzania danych osobowych

 

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu ich przetwarzania. Administrator przyjmuje następujące okresy przetwarzania danych:
 • w przypadku umów kupna- sprzedaży Produktów – przez okres wykonywania umowy z Administratorem, a następnie do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tej umowy. Administrator przyjął 6- letni okres archiwizacji (5 lat, jednak nie krócej niż do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego),
 • w przypadku umów o prowadzenie Konta – przez czas prowadzenia Konta w GLAZ-BUD OULTET,
 • w przypadku danych zawartych w formularzu kontaktowym – przez czas obsługi zapytania
 • w zakresie danych z formularza kontaktowego, które nie są niezbędne do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania wysłanego przez Klienta przez ten formularz- do czasu ewentualnego wycofania zgody Klienta na ich przetwarzanie.
 1. Okres przetwarzania danych może być przedłużony, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku
  i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy obowiązującego prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są usuwane w sposób nieodwracalny.
 2. W przypadku gdy podstawą przetwarzania jest zgoda podmiotu danych lub uzasadniony interes Administratora, dane są przetwarzane do czasu wycofania uprzednio wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 

§ 5 Prawa wynikające z przetwarzania danych

 

 1. Klientowi i osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo:
 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych
 • prawo dostępu do danych
 • prawo uzyskania kopii danych
 • prawo do sprostowania
 • prawo do usunięcia danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych
 • prawo wycofania zgody
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 1. W zakresie, w jakim dane Klienta przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać
  w każdym czasie kontaktując się w tym celu z Administratorem.
 2. Pismo zawierające wniosek o realizację praw podmiotów danych można złożyć w formie pisemnej
 • elektronicznej na adres salon@glaz-bud.com.pl
 • pisemnie na adres: 93- 126 Łódź, ul. Przybyszewskiego 99A
 1. Administrator udzieli odpowiedzi na pismo zawierające wniosek w terminie miesiąca od jego otrzymania w tej samej formie w jakiej zwrócił się Klient. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego stanu rzeczy.

 

§ 6 Odbiorcy bądź kategorie odbiorców danych

 

 1. Dane osobowe Klientów udostępnione będą podmiotom obsługującym Administratora na podstawie przepisów obowiązującego prawa bądź jego podwykonawcom. Są to w szczególności: biuro rachunkowe obsługujące Administratora, Urząd Skarbowy, Ministerstwo Finansów, obsługa informatyczna Administratora, firma hostująca pocztę elektroniczną z domeną glaz-bud.pl, bank prowadzący rachunek bankowy Administratora, firma kurierska.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

§ 7 Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

 

 1. Dane osobowe Klienta są nie przekazywane poza teren Polski.
 2. W razie gdyby Administrator miał zamiar przekazania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, Klient zostanie uprzedzony o takim zamiarze Administratora.

 

§ 8 Przetwarzanie i bezpieczeństwo danych osobowych

 

 1. Administrator w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą zbiera
  i przetwarza dane osobowe, czyniąc to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  w szczególności z RODO.
 2. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny pod względem doboru zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 3. Administrator zapewnia, że dostęp do danych mają jedynie osoby przez niego upoważnione, bądź z którymi ma podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych, a nadto jedynie
  w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane powierzonego im zadania. Osoby te zachowują powierzone im dane osobowe, jak i sposoby ich zabezpieczenia
  w poufności.
 4. Administrator podejmuje wszelkie zgodne z RODO działania, by podmioty przetwarzające, które w jego imieniu i na jego rzecz dokonują przetwarzania danych osobowych dawały gwarancję stosowania środków bezpieczeństwa, zgodnie z wymogami RODO.
 1. Decyzje wobec klientów nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym Klient nie będzie poddawany profilowaniu. Przez profilowanie rozumieć nalezy przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu danych osobowych Klienta do oceny niektórych jego cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących np. sytuacji ekonomicznej, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się Klienta.

 

§ 9 Zmiany Polityki Prywatności

 

 1. Polityka jest regularnie weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 2. Obecna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od dnia 23 października 2019 r.

Zacznij wpisywać szukaną frazę

Koszyk