REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO W GLAZ- BUD OUTLET

www.glaz-bud.pl

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Ilekroć w Regulaminie używa się następujących pojęć rozumie się przez to:
  • Regulamin – niniejszy Regulamin o treści aktualizowanej na stronie GLAZ- BUD OUTLET;
  • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
  • GLAZ- BUD OUTLET – platforma internetowa zlokalizowana na stronie internetowej glaz-bud.pl, za pośrednictwem której Klient może zawierać ze Sprzedawcą umowy kupna – sprzedaży Produktów, bez jednoczesnej obecności obu stron umowy;
  • umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z Konsumentem w ramach zorganizowanego przez Sprzedawcę systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
  • Sprzedawca – Renata Karolczak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: GLAZ- BUD firma Renata Karolczak z siedzibą Administratora: 92- 543 Łódź, ul. St. Czernika 8 m. 45, działalność gospodarcza prowadzona jest pod adresem: 93- 126 Łódź, Przybyszewskiego 99A, NIP 7281250642, REGON 471590755;
  • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedawcą umowę kupna – sprzedaży Produktów za pośrednictwem GLAZ- BUD OUTLET;
  • Konsument – w myśl art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • Produkty – produkty rzeczowe znajdujące się w aktualizowanej ofercie GLAZ- BUD OUTLET, uwidocznione na stronie glaz-bud.pl
  • Zamówienie – propozycja zawarcia umowy kupna – sprzedaży Produktów złożona przez Klienta Sprzedawcy za pośrednictwem formularza Zamówienia na stronie GLAZ- BUD OUTLET, na zasadach opisanych w Regulaminie;
  • Konto – nieodpłatna usługa GLAZ- BUD OUTLET, dzięki której Klient może założyć i utrzymywać w GLAZ- BUD OUTLET swoje indywidualne Konto;
  • Adres e-mail Klienta – adres e-mail wskazany przez Klienta, na który Sprzedawca kontaktuje się w Klientem;
  • Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 1. Regulamin stosuje się do wszystkich umów kupna-sprzedaży zawieranych przez Klienta ze Sprzedawcą za pośrednictwem GLAZ- BUD OUTLET. Poprzez akceptację Regulaminu Klient zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. W celu prawidłowego korzystania z GLAZ- BUD OUTLET konieczne jest, by Klient posiadał :
  • urządzenie z dostępem do internetu,
  • aktywny adres e-mail,
  • aktualną i skonfigurowaną przeglądarkę internetową np. Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox,
  • włączoną obsługę plików cookies,
  • system operacyjny Microsoft Windows XP, Windows 7, Windows Vista lub inny o analogicznej funkcjonalności.
 1. Z GLAZ- BUD OUTLET można także korzystać za pomocą urządzeń przenośnych, zaopatrzonych w system operacyjny Android, iOS, Windows Phone, Windows lub innych o analogicznej funkcjonalności.

 

§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą

 

W sprawach dotyczących Zamówienia i jego realizacji Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem:

 • formularza kontaktowego dostępnego na stronie glaz-bud.pl
 • formularza Zamówienia dostępnego na stronie glaz-bud.pl przy składaniu Zamówienia
 • poczty elektronicznej pod adresem e-mail: salon@glaz-bud.com.pl
 • telefonicznie na nr tel. 42 683 06 16
 • adres do zwrotu Produktu (w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta):
  Przybyszewskiego 99A, 93-126 Łódź
 • adres do wysłania Produktu w razie reklamacji: Przybyszewskiego 99A, 93-126 Łódź
 • adres do osobistego odbioru Produktu: Przybyszewskiego 99A, 93-126 Łódź

 

§ 3 Produkty

 1. Wszystkie oferowane przez GLAZ- BUD OUTLET Produkty są oryginalne i fabrycznie nowe. Do sprzedaży wystawione mogą być Produkty ekspozycyjne, co zostanie wskazane w opisie Produktu.
 2. Produkty listowane są na stronie GLAZ- BUD OUTLET wraz ze zdjęciem, opisem, ceną, w tym ceną promocyjną, wskazaniem czasu oczekiwania na Produkt, opcjami zamówienia danego Produktu przygotowywanego na indywidualne zamówienie, określeniem czy Produkt kupowany jest na sztuki, metry kwadratowe czy opakowania. Zamieszone na stronie PROPRIO Sklepu zdjęcia mogą nieznaczne zniekształcać rzeczywiste kolory oferowanych Produktów.
 3. Sprzedawca przy Produkcie określa aktualną jego dostępność. Sprzedawca nie odpowiada za dostępność Produktów u producenta i konsekwencje z tym związane np. różnice w kolorze tych samych płytek z kolejnej partii, zakończenie/wstrzymanie produkcji płytek przez producenta itp.
 4. Zakupu płytek można dokonać wyłącznie na opakowania, nawet jeśli dana płytka sprzedawana jest na sztuki. Klient określa samodzielnie ilość zamawianych płytek, a Sprzedawca nie odpowiada za skutki zakupu przez Klienta Produktu w nieprawidłowej ilości .
 5. Okres realizacji Zamówienia wynosi do 12 tygodni. W przypadku oznaczonych na stronie GLAZ- BUD OUTLET Produktów, okres realizacji Zamówienia będzie ustalany indywidualnie z Klientem w drodze wymiany wiadomości e-mail.
 6. Listowane na stronie GLAZ- BUD OUTLET Produkty mogą być oznaczone przez Klientów będących użytkownikami Konta w GLAZ- BUD OUTLET od 1 do 5 gwiazdek w zależności od indywidualnej oceny danego Produktu.
 7. Podana na stronie GLAZ- BUD OUTLET cena jest ceną zawierającą obowiązujący podatek VAT (cena brutto). Cena Produktu nie zawiera ceny dostawy Produktu do Klienta. Cena dostawy jest każdorazowo ustalana w drodze wymiany wiadomości e-mail pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w trakcie obsługi Zamówienia.
 8. Prezentowana na stronie GLAZ- BUD OUTLET lista Produktów ma jedynie charakter informacyjny. Prezentacja Produktów z oznaczeniem ceny jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 9. Zapytania o dostępność Produktów wcześniej oferowanych na stronie GLAZ- BUD OUTLET kierować należy do Sprzedawcy za pośrednictwem:
  • formularza kontaktowego
  • poczty elektronicznej pod adresem e-mail: sklep@glaz-bud.pl
  • telefonicznie na nr tel. 42 683 06 16.

 

§ 4 Składanie Zamówień

 

 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem formularza Zamówienia znajdującego się na stronie GLAZ- BUD OUTLET przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.
 2. Złożenie Zamówienia na stronie GLAZ- BUD OUTLET następuje poprzez dokonanie kolejno następujących czynności technicznych, a to:
  • wybrany Produkt należy dodać do koszyka GLAZ- BUD OUTLET ze wskazaniem ilości zamawianych sztuk, metrów kwadratowych bądź opakowań,
  • należy dokonać wyboru dostępnego sposobu dostawy Produktu/ osobistego odbioru Produktu,
  • Klient po zaakceptowaniu treści Regulaminu Sklepu i Polityki Prywatności zgodnie z RODO, wypełnia formularz Zamówienia z danymi teleadresowymi niezbędnymi do zrealizowania Zamówienia.
  • Zamówienie zostaje złożone przez Klienta w momencie potwierdzenia jego treści poprzez kliknięcie „ZAMAWIAM“, co oznacza wolę złożenia Zamówienia z obowiązkiem zapłaty za Produkt wraz z kosztem wybranego sposobu dostawy po jej ostatecznym ustaleniu przez Strony w drodze wymiany e-maili, ewentualnie za sam Produkt w przypadku odbioru osobistego,
  • GLAZ- BUD OUTLET potwierdza przyjęcie Zamówienia i dokonuje wyceny kosztów dostawy na potwierdzenie czego przesyła na adres e-mail Klienta fakturę Proforma celem opłacenia Zamówienia.
 1. Klient może dokonywać zakupów poprzez podawanie swoich danych teleadresowych każdorazowo przy składaniu Zamówienia za pośrednictwem formularza Zamówienia na stronie GLAZ- BUD OUTLET lub zarejestrować się w GLAZ- BUD OUTLET tj. założyć w nim Konto i składać Zamówienia za jego pośrednictwem.
 2. Warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia, tak za pośrednictwem formularza Zamówienia, jak i za pośrednictwem Konta, jest wyczerpujące, prawidłowe i zgodne z rzeczywistością podanie przez Klienta jego danych teleadresowych, wybór sposobu dostawy oraz złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką Prywatności zgodnie z RODO. Wystąpienie braków lub nieprawidłowości w wypełnieniu formularza danych teleadresowych spowoduje, że złożenie Zamówienia na stronie GLAZ- BUD OUTLET nie będzie możliwe.

 

§ 5 Dostawa i zapłata za Zamówienie

 

 1. Dostawa może nastąpić na terenie całej Polski.
 2. Klient, w czasie składania Zamówienia, może wybrać jedną z następujących form dostawy nabywanych Produktów:
  • dostawa w Łodzi i okolicach organizowany przez GLAZ- BUD OUTLET
  • przesyłka kurierska na terenie Polski
  • odbiór osobisty pod adresem: Przybyszewskiego 99A, 93-126 Łódź
 1. Uaktualniany na bieżąco cennik usług dostawczych Produktów do Klienta znajduje się na stronie: www.glaz-bud.pl/koszty-dostaw.
 2. Koszt dostawy Produktów jest ustalany ostatecznie w drodze wymiany wiadomości e-mail przez Sprzedawcę z Klientem i wyraźnie potwierdzony w fakturze Proforma przesłanej na adres e-mail Klienta.
 3. Otrzymanie przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej fakturę Proforma skutkuje po stronie Klienta powstaniem obowiązku zapłaty ceny zamówionych Produktów oraz pokrycia ustalonych kosztów ich dostawy w wysokości wskazanej w fakturze Proforma.
 4. Koszt dostawy Produktów jest kosztem transportu bez wniesienia Produktów do docelowego pomieszczenia.
 5. Klient za zamówione Produkty wraz z kosztem dostawy dokonuje płatności w formie przedpłaty przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: 71 1050 1461 1000 0022 0162 5981
 6. Wszelkie szkody powstałe w trakcie transportu należy zgłaszać dostawcy przy odbiorze zamówionych Produktów.

 

§ 6 Weryfikacja i realizacja Zamówień

 

 1. Sprzedawca weryfikuje każde złożone Zamówienie pod kątem prawidłowości wypełnienia formularza teleadresowego, dostępności Produktu, okresu wytworzenia Produktu, wybranego sposobu dostawy Zamówienia i kosztów tej dostawy, jak też następnie realizacji zapłaty przez Klienta.
 2. Przyjęcie Zamówienia do obsługi i jego pozytywne rozpatrzenie jest potwierdzane przez Sprzedawcę indywidualnie drogą e-mailową na adres e-mail Klienta poprzez przesłanie potwierdzenia Zamówienia wraz z fakturą Proforma celem dokonania zapłaty.
 3. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje po zaksięgowaniu należności za Produkt wraz z ewentualnym kosztem jego dostawy na rachunku Sprzedawcy.
 4. Chwilą zawarcia umowy kupna – sprzedaży wybranych przez Klienta Produktów jest chwila otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy na adres e-mail Klienta, wiadomości zawierającej potwierdzenie złożenia Zamówienia wraz z fakturą Proforma. Umowa zawarta z Konsumentem, jest umową zawartą na odległość w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. W toku realizacji Zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy wiadomości
  e-mail, a w szczególności:
  • POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA NR… DO OBSŁUGI- e- mail zawiera potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do obsługi ze wskazaniem jego numeru i szczegółów
   w sytuacji, gdy są dalsze kwestie do uzgodnienia z Klientem np. koszt dostawy, termin dostawy, różnice w terminie dostawy zamówionych Produktów i inne. Dalsze uszczegóławianie warunków Zamówienia następuje w drodze wymiany wiadomości e-mail pomiędzy Sprzedawcą a Klientem,
  • POTWIERDZENIE KOSZTÓW DOSTAWY ZAMÓWIENIA NR…- e- mail zawiera wskazanie przez Sprzedawcę kosztów dostawy Produktów wybranym sposobem transportu i prośbę
   o potwierdzenie tych kosztów przez Klienta,
  • POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA NR.. DO OBSŁUGI WRAZ Z FAKTURĄ PROFORMA – e- mail zawiera potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do obsługi, wskazanie numeru i szczegółów Zamówienia, Klient otrzymuje fakturę Proformę do opłacenia opcjonalnie za sam Produkt bądź za Produkt i koszt jego dostawy,
  • DZIĘKUJEMY ZA DOKONANIE PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE NR…- e- mail zawiera informację o przyjęciu płatności przez Sprzedawcę i o przystąpieniu do realizacji Zamówienia,
  • ZAMÓWIENIE NR… GOTOWE DO WYSYŁKI/ ZAMÓWIENIE NR… GOTOWE DO ODBIORU-
   e-mail zawiera informację o dacie dostawy Produktu do Klienta/ bądź informację o tym, że Produkt jest już przygotowany do odbioru przez Klienta.
 1. Zmian w Zamówieniu można dokonać do czasu jego opłacenia. W przypadku woli dokonania zmiany po tym czasie należy kontaktować się ze Sprzedawcą
  e-mailowo bądź telefonicznie i ustalać warunki zmiany indywidualnie.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest do wysłania Produktów wybranym przez Klienta środkiem transportu nie później niż w terminie 7 dni od dnia wysłania Klientowi wiadomości ZAMÓWIENIE NR… GOTOWE DO WYSYŁKI. W przypadku przekroczenia tego terminu Klient może odstąpić od umowy.
 3. Na potwierdzenie realizacji Zamówienia i zawarcia związanej z tym umowy kupna- sprzedaży Sprzedawca wystawi paragon fiskalny lub na życzenie Klienta fakturę VAT, które zostaną wydane Klientowi najpóźniej wraz z zamówionym Produktem. Paragon lub faktura stanowią potwierdzenie istotnych postanowień umowy kupna- sprzedaży Produktu.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy i zwroty Produktu

 

 1. Z zastrzeżeniem treści ust. 10, Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny odstąpienia w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie Produktów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie stosowanego oświadczenia przed jego upływem. Konsument może odstąpić od całości bądź części umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien złożyć Sprzedawcy jednoznaczne pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy przesyłając je:
  • przesyłką poleconą na adres: Przybyszewskiego 99A, 93-126 Łódź
  • na adres mailowy: salon@glaz-bud.com.pl
 1. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu, umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Do oświadczenia o odstąpieniu Konsument powinien dołączyć dowód zakupu Produktu, lub w inny sposób udokumentować ten zakup.
 2. Sprzedawca potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie e-mailowo na adres e-mail Klienta. Umowę, od której Konsument odstąpił uważa się za niezawartą.
 3. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Produktu, innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia, oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 4. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów zapłaty jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, odesłać Sprzedawcy Produkt, którego odstąpienie od umowy dotyczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do Sprzedawcy Produktu przed jego upływem. Sprzedawca prosi o odsyłanie Produktów na adres: Przybyszewskiego 99A, 93-126 Łódź.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktów lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Odesłanie zwracanych Produktów następuje na koszt Konsumenta. Sprzedawca informuje, iż w przypadku odesłania Produktów na jego koszt, np. poprzez przesyłkę za pobraniem, odmówi odbioru przesyłki lub odbierze ją, obciążając jednocześnie Konsumenta kosztem przesłania Produktu poprzez jego potrącenie z kwoty zwracanej Konsumentowi.
 8. Produkty podlegające zwrotowi i ich opakowanie nie mogą być uszkodzone. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W tym przypadku zobowiązany jest do zwrotu różnicy pomiędzy wartością pierwotną Produktu a zmniejszoną.
 9. Sprzedawca informuje, że zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, zamówiona i wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zrwócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§ 8 Reklamacje

 

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad. Klient, który otrzymał Produkt wadliwy może go zareklamować na zasadach rękojmi uregulowanych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny poprzez:
 2. złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny,
 3. w sytuacji, gdy Produkt posiada wadę istotną poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
 4. jeżeli jest Konsumentem może też żądać wymiany lub naprawienia Produktu.
 5. Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy opisane w § 7 Regulaminu nie wyłącza jego uprawnień wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wad Produktu.
 6. Złożenie reklamacji następuje poprzez przesłanie pisemnego zgłoszenia:
  • na adres: Przybyszewskiego 99A, 93-126 Łódź
  • na adres email: salon@glaz-bud.com.pl

Zgłoszenie reklamacji musi zawierać, co najmniej: wskazanie Produktu, datę stwierdzenia wady i jej zwięzły opis oraz wskazanie żądanego sposobu usunięcia wady.

 1. W razie konieczności reklamowany Produkt należy przesłać na koszt Sprzedawcy na adres Przybyszewskiego 99A, 93-126 Łódź.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Produktu jedynie jeżeli zostały one ujawnione w ciągu 2 lat od dnia wydania Produktu Klientowi.
 3. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 5.
 4. W terminach określonych w ust. 6 Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 5. Reklamacja jest rozpatrywana przez Sprzedawcę niezwłocznie. Jeżeli Klient jest Konsumentem, Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia. W przypadku przekroczenia tego terminu reklamację przyjmuje się za zasadną. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji, spowodowane okolicznościami, za które odpowiada Klient np. nieprawidłowe zgłoszenie reklamacji, nieprzesłanie reklamowanego Produktu, czy brak kontaktu ze strony Klienta.
 6. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Klient otrzyma zwrot kosztów przesłania reklamowanych Produktów, a nadto koszt wymiany lub naprawy. Sprzedawca uprzedza jednocześnie, że może odmówić odbioru reklamowanych Produktów, które zostały mu przesłane na jego koszt przesyłką za pobraniem.
 7. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
  • Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
  • Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów,
  • Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 9 Polityka prywatności

 

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia lub założenia Konta na stronie GLAZ- BUD OUTLET jest zapoznanie się przez Klienta z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności zgodnie z RODO.
 2. Sprzedawca informuje, że dane osobowe Klientów są przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umowy kupna- sprzedaży Produktów lub umowy o prowadzenie Konta (art. 6 ust. 1 b RODO) pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, a nadto w celu obsługi zapytań kierowanych do Sprzedawcy przez Klienta za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie PROPRIO Sklepu (art.6 ust. 1 a i b RODO).
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych opisane zostały w Polityce Prywatności, stanowiącej integralną część Regulaminu, dostępnej w zakładce „Polityka Prywatności”.

 

§ 10 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 1. W toku korzystania ze strony GLAZ- BUD OUTLET Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną:
  • składanie Zamówień przez formularz Zamówienia,
  • możliwość kontaktowania się ze Sprzedawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego,
  • założenie i prowadzenie indywidualnego Konta w GLAZ- BUD OUTLET.
 1. Usługi, o których mowa w ust. 1 Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta bezpłatnie.
 2. Umowa o świadczenie usług złożenia Zamówienia przez formularz Zamówienia na stronie GLAZ- BUD OUTLET zawierana jest na czas oznaczony – do czasu jej wykonania. Klient może anulować Zamówienie na zasadach określonych w Regulaminie. Jest to równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie tej usługi.
 3. Umowa o świadczenie usług złożenia zapytania przez formularz kontaktowy na stronie GLAZ- BUD OUTLET zawierana jest na czas oznaczony – do czasu jej wykonania.
 4. Umowa o świadczenie usług prowadzenia Konta w GLAZ- BUD OUTLET zawarta jest na czas nieoznaczony. Klient może usunąć zarejestrowane przez siebie Konto w każdym czasie, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Usunięcie Konta równoznaczne jest z rozwiązaniem umowy o świadczenie tej usługi.
 5. Klient jest zobowiązany do korzystania z GLAZ- BUD OUTLET w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami Regulaminu. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W przypadku wykorzystania usług w celu niezgodnym z prawem lub Regulaminem, Sprzedawca zachowuje prawo natychmiastowego rozwiązania umowy o świadczenie danej usługi na rzecz tego Klienta.
 6. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną składać należy za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawcy, na adres e-mail: salon@glaz-bud.com.pl. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 

 1. Postanowienia Regulaminu mogą ulec zmianie w każdym czasie. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Zamówień złożonych przed dniem publikacji tej zmiany na stronie GLAZ- BUD OUTLET.
 2. Regulamin jest na bieżąco weryfikowany i w razie potrzeby aktualizowany.
 3. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 4. Regulamin sporządzono w języku polskim. Umowy zawarte na jego podstawie pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zawierane są w języku polskim i podlegają prawu polskiemu.
 5. Regulamin dostępny jest w polskiej wersji językowej.
 6. Wszelkie ewentualne spory mogące powstać pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na podstawie umowy rozpatruje właściwy Sąd powszechny. Konsument może również skorzystać z pomocy miejscowo właściwego Rzecznika Konsumentów.
 7. We wszelkich sprawach nie uregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w szczególności: przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych odpowiednich ustaw.
 8. Aktualna wersja Regulaminu została przyjęta i obowiązuje począwszy od dnia 12.11.2019 r.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY I REKLAMACJI

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zacznij wpisywać szukaną frazę

Koszyk