Zwroty i reklamacje

Załącznik nr 1 do Regulaminu

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY I REKLAMACJI

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

§ 7 Odstąpienie od umowy i zwroty Produktu

 

 1. Z zastrzeżeniem treści ust. 10, Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny odstąpienia w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie Produktów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie stosowanego oświadczenia przed jego upływem. Konsument może odstąpić od całości bądź części umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien złożyć Sprzedawcy jednoznaczne pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy przesyłając je:
  • przesyłką poleconą na adres: Przybyszewskiego 99A, 93-126 Łódź
  • na adres mailowy: salon@glaz-bud.com.pl
 1. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu, umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Do oświadczenia o odstąpieniu Konsument powinien dołączyć dowód zakupu Produktu, lub w inny sposób udokumentować ten zakup.
 2. Sprzedawca potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie e-mailowo na adres e-mail Klienta. Umowę, od której Konsument odstąpił uważa się za niezawartą.
 3. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Produktu, innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia, oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 4. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów zapłaty jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, odesłać Sprzedawcy Produkt, którego odstąpienie od umowy dotyczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do Sprzedawcy Produktu przed jego upływem. Sprzedawca prosi o odsyłanie Produktów na adres: Przybyszewskiego 99A, 93-126 Łódź.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktów lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Odesłanie zwracanych Produktów następuje na koszt Konsumenta. Sprzedawca informuje, iż w przypadku odesłania Produktów na jego koszt, np. poprzez przesyłkę za pobraniem, odmówi odbioru przesyłki lub odbierze ją, obciążając jednocześnie Konsumenta kosztem przesłania Produktu poprzez jego potrącenie z kwoty zwracanej Konsumentowi.
 8. Produkty podlegające zwrotowi i ich opakowanie nie mogą być uszkodzone. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W tym przypadku zobowiązany jest do zwrotu różnicy pomiędzy wartością pierwotną Produktu a zmniejszoną.
 9. Sprzedawca informuje, że zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, zamówiona i wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zrwócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§ 8 Reklamacje

 

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad. Klient, który otrzymał Produkt wadliwy może go zareklamować na zasadach rękojmi uregulowanych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny poprzez:
 2. złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny,
 3. w sytuacji, gdy Produkt posiada wadę istotną poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
 4. jeżeli jest Konsumentem może też żądać wymiany lub naprawienia Produktu.
 5. Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy opisane w § 7 Regulaminu nie wyłącza jego uprawnień wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wad Produktu.
 6. Złożenie reklamacji następuje poprzez przesłanie pisemnego zgłoszenia:
  • na adres: Przybyszewskiego 99A, 93-126 Łódź
  • na adres email: salon@glaz-bud.com.pl

Zgłoszenie reklamacji musi zawierać, co najmniej: wskazanie Produktu, datę stwierdzenia wady i jej zwięzły opis oraz wskazanie żądanego sposobu usunięcia wady.

 1. W razie konieczności reklamowany Produkt należy przesłać na koszt Sprzedawcy na adres Przybyszewskiego 99A, 93-126 Łódź.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Produktu jedynie jeżeli zostały one ujawnione w ciągu 2 lat od dnia wydania Produktu Klientowi.
 3. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 5.
 4. W terminach określonych w ust. 6 Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 5. Reklamacja jest rozpatrywana przez Sprzedawcę niezwłocznie. Jeżeli Klient jest Konsumentem, Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia. W przypadku przekroczenia tego terminu reklamację przyjmuje się za zasadną. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji, spowodowane okolicznościami, za które odpowiada Klient np. nieprawidłowe zgłoszenie reklamacji, nieprzesłanie reklamowanego Produktu, czy brak kontaktu ze strony Klienta.
 6. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Klient otrzyma zwrot kosztów przesłania reklamowanych Produktów, a nadto koszt wymiany lub naprawy. Sprzedawca uprzedza jednocześnie, że może odmówić odbioru reklamowanych Produktów, które zostały mu przesłane na jego koszt przesyłką za pobraniem.
 7. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
  • Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
  • Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów,
  • Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Zacznij wpisywać szukaną frazę

Koszyk